Organele de conducere și structura internă

Asociația este organizată pe baza principiului teritorial și al consimțământului liber exprimat și cuprinde toți membrii din municipiul Medgidia și din localitățile apropiate.
Organele de conducere ale asociației sunt:
• AdunareaGenerală;
• Consiliul Director.
Adunarea Generală este organul superior de conducere și se convoacă trimestrial și anual, avînd următoarele atribuții:
- Analizează, evaluează și concluzionează asupra activității Consiliului Director și al comisiilor statutare;
- Stabilește strategia și obiectivele principale de acțiune pentru următorul an;
- Adoptă,când este necesar, modificări sau completări la statutul propriu;
- Alege Consiliul Director al asociației și Comisia de cenzori;
- Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;
- Modifică, dacă este cazul, sau completează componența Consiliului Director și a Comisiei de cenzori;
Consiliul Director, conduce activitatea curentă a asociației și reprezintă asociația cu terții, avînd în principal următoarele atribuții:
- Întocmește bugetul de venituri și cheltuieli, urmărind încadrarea strictă a cheltuielilor în limita fondurilor disponibile.
- Întocmește planul anual de activități și asigură îndeplinirea acestuia.
- Organizează adunarea generală anuală și adunările trimestriale, stabilind ordinea de zi și aprobă documentele necesare desfășurării acestora.
- Soluționează problemele de importanță majoră pentru asociație, filiale, precum și pentru membrii săi.
- Primește noi membri în asociație, eliberează carnete de membru, ține evidența acestora, încasează taxa de înscriere, cotizația și contribuțiile.
- Pregătește și susține expuneri cu caracter militar, social, economic, cultural, aniversar etc.
- Analizează trimestrial execuția bugetului de venituri și cheltuieli, precum și măsurile întreprinse pentru creșterea numărului de membri.
Comisia de cenzori, îndrumă și controlează activitatea financiar-contabilă la nivelul asociației. Este compusă din 3 membrii care trebuie să posede, pe cât posibil, studii economice ori juridice și să fi lucrat pe funcții cu acest profil de pregătire. Președintele comisiei de cenzori participă la ședințele Consiliului Director, dar fără drept de vot. Comisia de cenzori are obligația să analizeze și să supravegheze gestiunea financiar-contabilă a asociației.

Structura Consiliului Director și compartimentele funcționale ale acestuia:
- Președintele Asociației;
- Vicepreședintele;
- Sector Organizare;
- Sector Militar, Cultural, Științific;
- Sector Social;
- Sector Legislativ, Statut și Regulamente;
- Sector Financiar Contabil, inclusiv casieria asociației;
- Sector Secretariat;
- Sector Administrativ – gospodăresc.
Atribuțiile detaliate pentru fiecare structură funcțională sunt prevăzute în Regulamentul de funcționare al Asociației.

Sari la conținut